Zadbaj o bezpieczną eksploatację
Twojej butli gazowej
 1. Średnio co trzecia osoba w Polsce korzysta z butli gazowych. Są one pewnym, wygodnym oraz bezpiecznym źródłem energii do gotowania i ogrzewania domu. Użytkownicy butli powinni jednak pamiętać o:
  – Sprawdzaniu, czy butla została napełniona w bezpieczny sposób przez posiadającego uprawnienia dostawcę
  – Stosowaniu się do zasad bezpiecznego użytkowania butli
Blisko 40% gospodarstw w Polsce korzysta z butli
138 wypadków z udziałem butli gazowych miało miejsce w 2021 roku
59% Polaków nie wie jak sprawdzić szczelność butli

O tym jaki jest poziom świadomości Polaków w zakresie bezpiecznej eksploatacji butli gazowych możecie się Państwo przekonać pobierając nasz raport „Użytkownicy gazu w butlach – postawy i zachowania związane z bezpieczeństwem”.

BEZPIECZNA
butla

Plomba na zaworze i logo producenta

O tym, że butla została legalnie napełniona w rozlewni posiadającej do tego odpowiednie uprawnienia świadczy foliowa plomba na zaworze, która powinna posiadać takie samo logo, jakim jest oznaczona butla.

Brak plomby lub inne logo na plombie niż na butli oznacza, że nie można zidentyfikować miejsca napełnienia butli i nie wiadomo, czy zrobiono to zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.

Logo producenta na butli gazowej powinno być wyraźnie widoczne. Jeśli jest zamazane lub zaklejone – świadczy to o tym, że nie można zidentyfikować dostawcy, który napełnił butlę i nie wiadomo, czy zrobił to w sposób bezpieczny.

Prawidłowa waga butli

Częstą praktyką tzw. pirackich rozlewni jest wlanie mniejszej ilości gazu niż deklarowana na opakowaniu. M.in. z tego powodu użytkownicy często kuszeni są pozornie niższą ceną zakupu.

Z drugiej strony brak precyzyjnych narzędzi pomiarowych w pirackich rozlewniach może niekiedy skutkować przepełnieniem butli, co istotnie zagraża bezpieczeństwu jej eksploatacji.

Legalizacja i stan techniczny butli

Ważność legalizacji butli jest określona datą widniejącą na tabliczce znamionowej znajdującej w górnej części obudowy.

W przypadku jej wygaśnięcia butli nie powinno się używać, gdyż jej eksploatacja może grozić niebezpieczeństwem.

BEZPIECZNA
eksploatacja

Sprawna instalacja

Podłączając butlę gazową – stosuj się do prostych zasad bezpieczeństwa. Dzięki temu uchronisz swój dom przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Zapoznaj się z naszymi filmami instruktażowymi dla użytkowników butli z reduktorem konwencjonalnym oraz typu Klik – On:

Nie zapominaj, że elementy instalacji gazowej zużywają się. Stare lub zniszczone urządzenia grożą wyciekiem łatwopalnego gazu i w konsekwencji potencjalnym wypadkiem. Jeżeli reduktor i wąż przyłączone do butli noszą znamiona eksploatacji to mogą być nieszczelne.

Okresowa wymiana instalacji

Według obowiązujących przepisów – niezależnie od stanu wizualnego instalacji – co 5 lat należy wymieniać reduktor butli, a co 4 lata podłączone do niej węże i opaski. Reduktor i wąż (przewód gazowy) powinien mieć oznaczoną graniczną datę użytkowania (zazwyczaj 10 lat); jeżeli termin użytkowania upłynął, przewód należy wymienić na nowy.  Warto jednak przeprowadzać kontrole okresowe stanu reduktora i stanu przewodu elastycznego, i  w razie potrzeby wymieniać szybciej

Wymogi te podyktowane zużywaniem się elementów instalacji przy ciągłym podłączaniu i odłączaniu butli.

Sprawdzaj szczelność zgodnie z zasadami bezpieczeństwa!

Szczelność podłączenia butli można sprawdzać wyłącznie przy pomocy roztworu wody z mydłem lub specjalnego spray’u.

Stosowanie niewłaściwych sposobów sprawdzania szczelności, np. zbliżanie do zaworu płomienia lub poleganie wyłącznie na własnym węchu i słuchu są bardzo niebezpieczne. Konsekwencją takich praktyk może być wyciek gazu lub pożar!

Pamiętaj, że masz wybór!

Nie jesteś skazany na używanie butli gazowych, których pochodzenie może budzić wątpliwości. Jeżeli masz obawy co do ich stanu technicznego lub tego czy zostały napełnione w rozlewni posiadającej odpowiednie uprawnienia to lepiej poszukaj innego dostawcy – nie narażaj na niebezpieczeństwo swojego zdrowia i życia!

Na rynku dostępne są nowoczesne butle lekkie (np. AmeriGas NANO oraz AmeriGas DOM LIGHT). Ich konstrukcja pozwala na wyjątkowo wygodną – ze względu na niską masę – i super bezpieczną eksploatację.

Dlaczego nie warto napełniać samodzielnie butle turystyczne z butli gazowych

 • Napełnianie butli gazem płynnym może odbywać się wyłącznie w rozlewniach gazu płynnego, spełniających wymagania określone w przepisach. Prace związane z napełnianiem butli mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje.
 • Każdą butlę napełnioną gazem płynnym należy poddać dodatkowej kontroli wagowej, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnego napełnienia, należy usunąć nadmiar gazu i dokonać ponownej kontroli wagowej. Wagi kontrolne powinny być poddawane legalizacji.
 • Zawór butli po napełnieniu należy poddać kontroli szczelności. Kontrola ta obejmuje kontrolę połączenia gwintowego zaworu z butlą oraz kontrolę szczelności zaworu w pozycji otwartej z zaślepionym wylotem zaworu. Opróżnianie butli oraz upuszczanie gazu może odbywać się wyłącznie przy użyciu urządzenia do odsysania gazu.
 • Gaz płynny w stanie skroplonym posiada duży współczynnik rozszerzalności. W przypadku przepełnienia butli i wzrostu temperatury, dochodzi do wzrostu ciśnienia w butli, co w konsekwencji może doprowadzić do rozerwania butli i wycieku gazu oraz pożaru/wybuchu.
 • Samodzielne przelewanie gazu z butli 11kg do butli turystycznych jest zabronione. Również napełnianie butli na stacjach paliw i stacjach autogazu jest prawnie zabronione, ponieważ  nie daje wymaganych gwarancji bezpieczeństwa, gdyż stacje te nie posiadają odpowiednich urządzeń do kontroli prawidłowej ilości gazu, jego odessania w wypadku przepełnienia butli oraz sprawdzenia szczelności zaworu.
 • Wyciekający gaz może spowodować u ludzi odmrożenia ciała. Pierwsza pomoc przedmedyczna w takim wypadku polega na natychmiastowym przemywaniu oczu/skóry dużą ilością letniej wody, przez co najmniej 15 min.

 

Napełnianie butli w firmie AmeriGas Polska, gwarantuje klientowi, że butla jest zawsze „Bezpieczna”, oraz sprawdzona pod względem prawidłowego jej napełnienia – kontrola wagowa oraz kontrola szczelności. Każda butla posiada aktualną legalizację Urzędu Dozoru Technicznego. Butla AGP zawiera gaz propan-butan najwyższej jakości (potwierdzone badaniami akredytowanego laboratorium). Proces napełniania butli jest certyfikowany systemem zarządzania jakością i bhp na normę PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-ISO 45001:2018-06.

ASPEKTYprawne

Każdy użytkownik powinien mieć świadomość konsekwencji jakie niesie za sobą eksploatacja nie spełniającej norm bezpieczeństwa instalacji gazowej lub butli napełnionej w rozlewni, która nie posiada do tego odpowiednich uprawnień. Najważniejsze aspekty prawne przedstawiamy Państwu w postaci pytań i odpowiedzi.

Wszelkie pytania w tym zakresie możecie Państwo kierować do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Aspekty prawne - pytania i odpowiedzi

Konsultantem prawnym akcji „Bezpieczna butla” jest Mecenas Andrzej Samulak – ekspert z dziedziny prawa karnego i gospodarczego, posiadający rozległe doświadczenie w zakresie postępowań związanych z wypadkami z udziałem butli gazowych.

Zależy to od szeregu różnych czynników. W pierwszej kolejności straż pożarna, a następnie biegły z zakresu pożarnictwa powinni ustalić czy pożar lub wybuch powstał na skutek wadliwości butli gazowej. Po drugie trzeba stwierdzić na czym ona polegała. Następnie należy ustalić z czyjej winy wadliwość butli powstała. Jeżeli butla gazowa w momencie nabycia nie posiadała folii termokurczliwej na zaworze (tzw. plomby) opatrzonej logotypem producenta, który napełnił butlę, to użytkownik nie zdoła udowodnić, że wina leżała po stronie rozlewni (gdyż nie będzie znał podmiotu, który napełniał tą butlę).

W konsekwencji jeżeli użytkownik nie zdoła udowodnić, że wadliwość powstała w czasie pomiędzy wydaniem butli gazowej przez rozlewnię, a dostarczeniem jej przez dostawcę, uniemożliwi to ustalenie winnego. W takim przypadku nie będzie miał od kogo dochodzić odszkodowania (w razie nie posiadania ubezpieczenia OC domu).

Ponadto jeżeli użytkownik butli gazowej nabędzie ją od dostawcy, który nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej (lub nie posiada wymaganej koncesji), ubezpieczyciel może kwestionować prawo do wypłaty odszkodowania, gdyż gaz został nabyty od podmiotu nieuprawnionego (nie posiadającego stosownej koncesji). Taka sama sytuacja może mieć miejsce w przypadku nabycia butli z gazem, która nie posiadała folii termokurczliwej na zaworze. W takich przypadkach ubezpieczyciel będzie mógł dodatkowo podnosić zarzut przyczynienia się użytkownika do powstania szkody.

Pamiętajmy – jeżeli używamy pirackich butli – w razie wypadku zostajemy z problemem sami!

Wadliwość butli z gazem może też powstać przy jej montażu do kuchenki gazowej.
W tej sytuacji można dochodzić odszkodowania od osoby która montowała butlę, chyba, że był to pracownik dostawcy. W takim przypadku to dostawca ponosi odpowiedzialność za wadliwość butli.

Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że dostawca butli powinien sprawdzać okres legalizacji butli oraz badać jej szczelność. Dlatego nabywanie butli z gazem od koncesjonowanych podmiotów ułatwi użytkownikowi ewentualne dochodzenie stosownego odszkodowania.

Każdy ubezpieczyciel posiada własne Ogólne Warunki Ubezpieczenia, z którymi należy się zapoznać przy zawieraniu polisy ubezpieczeniowej. Z ich analizy będzie wynikało jakiego rodzaju i które ubezpieczenie obejmuje wybuch gazu z butli.

W niektórych towarzystwach jeżeli właściciel domu posiada ubezpieczenie OC domu, to koszty związane z naprawą szkód wynikających z wybuchu butli z gazem zostaną pokryte z tego ubezpieczenia, gdyż eksplozja jest traktowana jako zdarzenie losowe. Natomiast sąsiedzi mogą liczyć na wypłatę odszkodowania tylko jeśli właściciel domu posiada ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

W polskim prawie nie ma obowiązku, aby firma sprzedająca butle musiała posiadać ubezpieczenie OC. Renomowani dostawcy, tacy jak m.in. AmeriGas posiadają takie ubezpieczenie i dlatego warto korzystać z ich butli.

W pierwszej kolejności należy wezwać straż pożarną i policję, a w przypadku gdy są poszkodowani – także pogotowie. W sytuacji gdyby policja nie dokonała oględzin gospodarstwa, należy samemu udokumentować jego stan. W przypadku posiadania stosownego ubezpieczenia należy wezwać ubezpieczyciela. Powinien on dokonać stosownych oględzin. Usunięcie jakichkolwiek szkód przed przybyciem ubezpieczyciela może prowadzić do sytuacji, w której odszkodowanie nie zostanie wypłacone w pełnym zakresie.

 Oczywiście, że tak, ale tylko jeżeli wina za dostarczenie wadliwej butli leży po stronie dostawcy. W przypadku ustalenia winy innego podmiotu – od niego należy dochodzić odszkodowania.

POMOCeksperta

Jeśli nie wiesz jak bezpiecznie eksploatować butlę
gazową zawsze możesz poprosić o pomoc dostawcę.

Jeśli nie wiesz jak bezpiecznie eksploatować butlę gazową zawsze możesz poprosić o pomoc dostawcę. Większość dystrybutorów oferuje wsparcie techników. W ramach akcji Bezpieczna Butla AmeriGas Polska do końca marca 2017 roku zapewnia bezpłatne wsparcie profesjonalistów wszystkim użytkownikom, którzy zgłoszą się po pomoc. Więcej szczegółów na temat akcji serwisowej możecie Państwo uzyskać pod telefonem 22 16 17 017 lub poprzez nasz formularz kontaktowy

AmeriGas na bieżąco aktualizuje także listę niezależnych podmiotów realizujących konserwację oraz kontrolę instalacji gazowych na terenie całej Polski. Jeżeli prowadzicie Państwo działalność to możecie znaleźć się na liście po przesłaniu danych kontaktowych oraz skanu uprawnień na adres kontakt@amerigas.pl.